اکشن  برای حرکت آبجکت به سمت نقطه ای با مختصاتی که تعیین کردید استفاده میشه. اگه مختصات آبجکت دیگه رو وارد کنید این آبجکت به سمت آبجکت موردنظر حرکت میکنه. البته اگه جای آبجکت موردنظر عوض بشه باز هم به سمت مختصات قبلی خودش حرکت میکنه. اگه گزینه Relative رو فعال کنید با جابجا شدن آبجکت موردنظر آبجکت فعلی هم به سمت اون حرکت میکنه و دنبالش میکنه. در قسمت Speed هم میتونید سرعت حرکت رو وارد کنید. دقت کنید که با زدن گزینه Relative سرعت حرکت افزایشی نمیشه و ثابته.

کد معادل اکشن:

1
move_towards_point(x, y, 0);