اکشن  برای به حرکت درآوردن آبجکت در 8 جهت ثابت هستش. شما میتونید یک یا چند جهت رو انتخاب کنید. اگه چند جهت رو انتخاب کنید هر بار که این اکشن اجرا بشه بصورت تصادفی یکیشو انتخاب میکنه. دکمه وسط جهت ها هم واسه توقف آبجکت مورد نظر هست. در قسمت Speed میتونید سرعت حرکت آبجکت رو وارد کنید و اگه تیک گزینه Relative رو فعال کنید این سرعت هر ثانیه افزایش پیدا میکنه. 

کد معادل این اکشن:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
arrow1 = 0;
arrow2 = 45;
arrow3 = 90;
arrow4 = 135;
arrow5 = 180;
arrow6 = 225;
arrow7 = 270;
arrow8 = 315;

direction = choose(arrow1, arrow2, arrow3, arrow4, arrow5, arrow6, arrow7, arrow8);
speed = 0;